KIJZ – Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Osnovna šola Otočec
Odgovorna uradna oseba: Mateja Rožman, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 28.10.2015
Datum zadnje spremembe: 5.10.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-otocec.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je na voljo na sedežu zavoda.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
         2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

Devetletna osnovna šola

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter splošnih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

Organigram organa Povezava na ločen dokument
         2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Mateja Rožman, ravnateljica

07 309 99 01

mateja.rozman@os-otocec.si

         2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Interni predpisi Povezava do predpisov OŠ Otočec
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi OŠ Otočec (npb)
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov
         2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Povezava na državni register predpisov
         2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

Poročilo o uresničitvi LDN

         2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, odložitvi všolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja šole po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje oziroma statusu športnika-umetnika in dodelitvi sredstev učencem (šola v naravi).
         2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov)
         2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk          /
         2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Šolski koledar za tekoče šolsko leto

Urniki za tekoče šolsko leto

Predstavitev šole za tekoče šolsko leto

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop preko spletnega mesta

V tajništvu šole po predhodnem dogovoru.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov.

Cenik šolskih storitev

Urnik

Termini govorilnih ur in roditeljskih sestankov

 

 

Related Images:

(Skupno 1.509 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost